خدایا چرا من؟؟

 

قهرمان افسانه ای تنیس ویمبلدون
(Arthur Ashe) آرتور اشی به خاطر خون آلوده ای که درجریان یک عمل جراحی درسال
۱۹۸۳دریافت کرد به بیماری ایدز مبتلا شد
ودر
بسترمرگ افتاد او ازسراسر دنیا نامه هائی از طرفدارانش دریافت
کرد. یکی از طرفدارانش نوشته بود :

چراخدا تورا برای چنین
بیماری
در
دناکی انتخاب کرد؟

آرتور در پاسخش نوشت :

دردنیا ۵۰ میلیون کودک ...بازی تنیس را
آغاز می کنند
۵ میلیون یاد می گیرند که چگونه تنیس بازی کنند
۵۰۰
هزارنفر تنیس رادرسطح حرفه ای یادمی گیرند

۵۰ هزارنفر پا به مسابقات می گذارند
۵ هزارنفر سرشناس می شوند

۵۰ نفر به مسابقات ویمبلدون راه پیدامی کنند
۴ نفربه نیمه نهائی می رسند و
دونفر به فینال
وآن هنگام که جام قهرمانی را روی دستانم گرفته بودم
هرگز
نگفتم خدایا چرا من؟
وامروز هم که ازاین بیماری رنج می کشم هرگز نمی
توانم بگویم خدایا چرا من؟
...
/ 5 نظر / 13 بازدید
غزل

...........…...…’•,`’•,*,•’`,•’ ..............……....`’•,,•’` …...…,•’``’•,•’``’•, …...…’•,`’•,*,•’`,•’ ...……....`’•,,•’` ,•’``’•,•’``’•, ’•,`’•,*,•’`,•’ .....`’•,,•’ ,•’``’•,•’``’•, ’•,`’•,*,•’`,•’ آپــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم .....`’•,,•’......آپــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم ,•’``’•,•’``’•,. ’•,`’•,*,•’`,•’ .....`’•,,•......’ …...…,•’``’•,•’``’•, …...…’•,`’•,*,•’`,•’ ...……....`’•,,•’` …..............…,•’``’•,•’``’•, ...........…...…’•,`’•,*,•’`,•’ ..............……....`’•,,•

محمد

واقعا به خدا چه اصلا؟

بهتر نیست رنگ نوشته هایت را تغییر بدی تا بتوانم ان را بخوا نم

فرشته کوچولو

سلام خوبی برگشتی خیلی خوشحال شدم از اومدنت چرا خبرندادی چه خبرا؟[خرخون]

bande

خدایا دوست دارم چون هر کارت حکمتی داره و ما باید بپذیریمش مرسیییییی خیلی خوب بود