امتحاناااا...

امان از امتحانا...  

 

من هنوزززز کشف نکردم:

1-هدف از گرفتن امتحانا به طور سخت چیهه؟؟!!   

2-چرا بچه ها میان مدرسه میگن همین الان نگاه کردم فقط اصلا نخوندم!!!!  

3-وقتی که مراقبا میان همه ورقتو میخونن؟  

4-درستتت از جایی که میگن سوال نمیاد سوال میدن؟

5- موقع امتحانا کلاس برگزار می کنند بعد هیچ معلمی درس نمیده؟

و نهایتا میپرن رو اعصاب آدم...

/ 3 نظر / 14 بازدید
علیرضا

نمیدونم چجوری لینکت کردم اولین هم بودی اما با نام شریعتی نمیدونم چ ربطی داشتی داشتم پاکت میکردم ک نگاهم ب وبت افتاد به خدا من این لیسانس لعنتی مو بگیرم کل ایران رو سور میدم تلاشسنتیباشنعتغفثعقغبلصثنتقالصثنتاثلقبصثاتقبصثمتاقبذثقتالیسذمتنلدسینبلکنیتلبدکسمینلئسیبلتاخعصثخقفذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذنیییییییییییییییییییییییییییییییییگگگگگگگگگگگکککککککککککبلیمسنالخسی0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111112222222222222222222222222222222222222222222222222222222233333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333334444444444444444444444444444444444444444444444444444455555555555555555555555555555555555555555555555555566666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666667777777777777777777777777777777777777777777777777777777777888888888888888888888888888888899999999999999999999999999999999999999999 چیه میخوساتم همه حروف مجازمو استفاده کنم

چرا کد تایید نداشت

الی

سلام.................. تو هیچ کدومو از سوالای ریا ضی رو درست جواب ندادی؟ واقعا که!